Klauzula informacyjna
Zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO), informujemy, że:
1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest TOMASZOWSKA KANCELARIA FINANSOWA SP. Z O.O. reprezentowana przez Prezesa Zarządu Huberta Żegnałek, z siedzibą przy ul. Prez. I. Mościckiego 10, w Tomaszowie Mazowieckim 97-200, tel.: 729-179-179, adres e-mail: biuro@tkf24.pl (zwana dalej TKF).
2. Celem zbierania oraz przetwarzania danych jest: 1. Wykonanie przez TKF obowiązków wynikających z zawartej z Panią/Panem umowy świadczenia usługi:
a) pośrednictwa w obrocie nieruchomościami wraz z wykonaniem niezbędnych czynności celem realizacji zlecenia- przez okres niezbędny do wykonania zlecenia, do realizacji obowiązków ustawowych oraz dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, nie dłużej niż do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów.
2. Prowadzenia kampanii reklamowych i innych działań marketingowych własnych oraz dotyczących podmiotów współpracujących- przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych.
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania zleconej usługi. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonania zleconej usługi.
5. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim współpracującym z TKF. Odbiorcami danych będą również instytucje upoważnione z mocy prawa.
7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.